МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ
по специалност „Публична администрация”

За магистърско обучение по специалност “Публична администрация” могат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност и по други специалности от професионално направление 3.7 "Администрация и управление", а така също и бакалаври и магистри по други специалности, успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (3,50), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или магистърското обучение, и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.

Магистърското обучение по специалност “Публична администрация” е с продължителност 1,5 години за редовна и задочна форма, като и за двете форми в трети семестър се разработва и защитава дипломна работа.

Обучението по специалност “Публична администрация” е акредитирано от НАОА с най-високата оценка "Много добра" и се извършва по учебен план, предлагащ избор на магистърска програма, включващ следните специализиращи дисциплини:

Магистърска програма “Административно обслужване на бизнеса”:

 • “Организация и управление на административното обслужване на бизнеса”;
 • “Модели за стимулиране на икономическото развитие”;
 • “Публично-частни партньорства”;
 • Курсов проект по “Административно обслужване на бизнеса”.

Магистърска програма “Информационно осигуряване на публичната администрация”:

 • “Интернет базиране на информационни услуги”;
 • “Системи за електронно правителство”;
 • “Многодименсионни анализи в публичната администрация”;
 • Курсов проект по “Информационно осигуряване на публичната администрация”.

Магистърска програма “Митническа и данъчно-осигурителна администрация”:

 • Данъчно-осигурителен процес”;
 • “Методология на митническия контрол”;
 • “Местни данъци и такси”;
 • Курсов проект по “Митническа и данъчно-осигурителна администрация”.

Редовното магистърското обучение е срещу заплащане или държавна поръчка, а задочното обучение е само платено. За местата по държавна поръчка за редовно обучение могат да кандидатстват само завършилите бакалаври по същата специалност.

Класирането за обучение по държавна поръчка, както и по отделни магистърски програми, се извършва в съответствие със заявеното желание от кандидата, определените квоти и при спазване на следните правила:

- за бакалаври, завършили същата специалност - в низходящ ред по общата сума на точките, формирани съгласно подадената от всеки от кандидатите Молба-декларация;

- за завършили изравнителното обучение (завършили други специалности) - като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на изравнително обучение.

Класиранията за редовна и задочна форми на обучение са отделни.

За кандидатстване за редовно и задочно магистърско обучение се заплаща такса от 30 лв. в каб. 1337 “Студентски такси” и се попълва и подава Молба-декларация в учебната канцелария - каб. 3233, при маг. Ирина Гълева. Данните от Молба-декларацията трябва да бъдат удостоверени:

- за завършилите специалност „Публична администрация” в Стопански факултет на ТУ-София или изравнителния курс на обучение - с печат от учебната канцелария на Стопански факултет (каб. 3233);

- за завършилите други специалности в други висши училища - с копие от диплома за бакалавър или академична справка.

За кандидатстване за задочно изравнително обучение (за завършилите други специалности) се заплаща такса 30 лв. в каб. 1337 „Студентски такси” и се попълва и подава „Молба” в каб. 3235

Сроковете за подаване документи са:

- за редовно магистърско обучение;

- за задочно магистърско обучение;

- за задочно изравнително обучение .

Класирането на кандидатите ще бъде обявено:

- за редовно магистърско обучение;

- за задочно магистърско обучение;

- за задочно изравнително обучение.

Записване на студентите:

- за редовно магистърско обучение;

- за задочно магистърско обучение;

- за задочно изравнително обучение.

Първият семестър ще се проведе:

- за редовно магистърско обучение;

- за задочно магистърско обучение;

- за задочно изравнително обучение.

Семестриалната такса се определя и актуализира ежегодно от Академичния съвет на ТУ-София.

Последно променен на Петък, 20 Юли 2018 06:52