Съдържание на статията
магистърски програми
2
Всички страници

Катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” обучава студенти за получаване на образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалностите:

Магистърско обучение
по специалност
“ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”

За магистърско обучение по специалност “Индустриален мениджмънт” мо¬гат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност, по специалност „Стопанско управление“ и по други специалности от професионално направление 3.8. "Икономика", а така също и бакалаври и магистри по други специалности, успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

 

Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (3,50), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или магистърско обучение и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.

 

Магистърското обучение по специалност “Индустриален мениджмънт” е с продължителност 1,5 години за редовна форма (понеделник, сряда и петък от 17,30 ч. до 20,45 ч. и в събота) и за задочна форма (2,5 седмици очни занятия в първи и втори семестър), като и за двете форми в третия семестър се разработва и защитава дипломна работа.

 

 

 

Магистърско обучение
по специалност
“СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

За магистърско обучение по специалност “Стопанско управление” могат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност, по специалност „Индустриален мениджмънт” и по специалности от професионално направление 3.8. "Икономика", а така също и бакалаври и магистри по други специалности и професионални бакалаври по специалности от професионално направление 3.7. "Администрация и управление", успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

 

Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (3,50), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или магистърско обучение и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.

 

Магистърското обучение по специалност “Стопанско управление” е с продължителност 1,5 години за редовна форма (понеделник, сряда и петък от 17,30 ч. до 20,45 ч. и в събота) и за задочна форма (2,5 седмици очни занятия в първи и втори семестър), като и за двете форми в третия семестър се разработва и защитава дипломна работа.

 

още за магистърско обучение по Стопанско управление

 

Магистърско обучение
по специалност
“ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ”
 

За магистърско обучение по специалност “Публична администрация” могат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност и по други специалности от професионално направление 3.7. "Администрация и управление", а така също и бакалаври и магистри по други специалности, успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

 

Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (3,50), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или магистърско обучение и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.

 

Магистърското обучение по специалност “Публична администрация” е с продължителност 1,5 години за редовна (вторник и четвъртък от 17,30 ч. до 20,45 ч. и в събота) и за задочна форма (2,5 седмици очни занятия в първи и втори семестър), като и за двете форми в трети семестър се разработва и защитава дипломна работа.

 


Последно променен на Петък, 05 Февруари 2016 11:52
 
Дизайн - Георги Цветков