Катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" обучава студенти за получаване на образователно-квалификационна степен "МАГИСТЪР" по специалностите:

Магистърско обучение
по специалност
"ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ"

За магистърско обучение по специалност "Индустриален мениджмънт" могат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност, по специалност "Стопанско управление" и по други специалности от професионално направление 3.8. "Икономика", а така също и бакалаври и магистри по други специалности, успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (3,50), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или магистърското обучение, и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.

Магистърското обучение по специалност "Индустриален мениджмънт" е с продължителност 1,5 години за редовна и задочна форма, като и за двете форми в третия семестър се разработва и защитава дипломна работа.

Още за магистърското обучение по "Индустриален мениджмънт"

 

Магистърско обучение
по специалност
"СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"

За магистърско обучение по специалност "Стопанско управление" могат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност, по специалност "Индустриален мениджмънт" и по специалности от професионално направление 3.8. "Икономика", а така също и бакалаври и магистри по други специалности и професионални бакалаври по специалности от професионално направление 3.7. "Администрация и управление", успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (3,50), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или магистърското обучение, и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.

Магистърското обучение по специалност "Стопанско управление" е с продължителност 1,5 години за редовна и задочна форма, като и за двете форми в третия семестър се разработва и защитава дипломна работа.

Още за магистърското обучение по "Стопанско управление"

 

Магистърско обучение
по специалност
"ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

За магистърско обучение по специалност "Публична администрация" могат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност и по други специалности от професионално направление 3.7. "Администрация и управление", а така също и бакалаври и магистри по други специалности, успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (3,50), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или магистърското обучение, и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.

Магистърското обучение по специалност "Публична администрация" е с продължителност 1,5 години за редовна и задочна форма, като и за двете форми в трети семестър се разработва и защитава дипломна работа.

Още за магистърското обучение по "Публична администрация"

 

Магистърско обучение
по специалност
"МЕНИДЖМЪНТ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА"

За магистърско обучение по специалност "Мениджмънт в електроенергетиката" могат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност, по специалност "Индустриален мениджмънт" и по специалности от професионално направление 3.8. "Икономика", а така също и бакалаври и магистри по други специалности и професионални бакалаври по специалности от професионално направление 3.7. "Администрация и управление", успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (3,50), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или магистърското обучение, и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.

Магистърското обучение по специалност "Мениджмънт в електроенергетиката" е с продължителност 1,5 години и е в задочна форма, като  в трети семестър се разработва и защитава дипломна работа.

Още за магистърско обучението по "Мениджмънт в електроенергетиката"

 

Магистърско обучение
по специалност
"МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЕКТИ"

За магистърско обучение по специалност "Мениджмънт на проекти" могат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност, по специалност "Индустриален мениджмънт" и по специалности от професионално направление 3.8. "Икономика", а така също и бакалаври и магистри по други специалности и професионални бакалаври по специалности от професионално направление 3.7. "Администрация и управление", успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (3,50), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или магистърското обучение, и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.

Магистърското обучение по специалност "Мениджмънт на проекти" е с продължителност 1,5 години за редовна и задочна форма, като и за двете форми в трети семестър се разработва и защитава дипломна работа.

Още за магистърското обучение по "Мениджмънт на проекти"

Последно променен на Четвъртък, 19 Юли 2018 11:01