Специалност „Публична администрация”

Специалността "Публична администрация" подготвя бакалаври и магистри за една от най-търсените и престижни образователни квалификации.

Висшистите, завършили тази специалност, ще могат успешно да провеждат управленско-административната интеграция и включване на България в развитието на общоевропейското информационно общество. Те могат да работят в държавната администрация, в стопанските, гражданските, политическите организации на длъжности, които изискват общи и специализирани познания за административната дейност. Конкретно те биха могли да станат служители и ръководители в различни звена и отдели на администрацията, като: министерства, агенции, регионални и местни управленски органи, центрове, дирекции, асоциации, фондации, частни фирми.

В бакалавърската специалност "Публична администрация" бъдещите специалисти получават широкопрофилна подготовка за професионалната си реализация и кариерно развитие чрез система от взаимосвързани фундаментални и специални дисциплини - управленско-административни, правни, информационни, икономически, хуманитарни и политически. Обучението в специалността се осъществява по учебни планове, отразяващи постиженията на управленско-административната и информационната наука и практика, както и на водещите световни образователни институции и организации.

Чрез поредица от задължителни и избираеми дисциплини се формират управленско-административни компетенции относно:

 • законовата рамка на страната ни за административната дейност, както и прилагането на правото на Европейския съюз в административната практика;
 • административната организация и управление на органите на държавната и местната власт;
 • методите, средствата и добрите практики за използване на информационните технологии и електронизираното управление на национално, регионално и международно равнище;
 • задачите на икономиката на публичния сектор и финансовия мениджмънт;
 • прилагането на управленски информационни системи в ежедневната практика на административното обслужване;
 • подготовка и управление на европейски проекти и програми;
 • задълбочена и специализирана езикова подготовка, позволяваща професионални контакти в условията на глобализиращия се свят.

Бакалаврите по "Публична администрация" могат да работят като:

 • ръководители и специалисти в нисшите равнища на управление в държавната и общинската администрация;
 • специалисти по административно обслужване на гражданите и бизнес организациите, както и в различни функционални области на администрацията и управлението;
 • специалисти по международно сътрудничество, взаимодействие с администрацията на Европейския съюз, разработване и изпълнение на европейски проекти;
 • специалисти по разработване и внедряване на информационно-управленски системи;
 • специалисти по електронно административно обслужване, системи за информационно осигуряване на административните дейности.

Дипломираните бакалаври по "Публична администрация" могат да продължат обучението си за получаване на образователно-квалификационната степен Магистър по "Публична администрация". Тя създава възможности за по-нататъшно надграждане на професионални знания и умения за работа в по-високите кадрови равнища. Студентите получават възможност да се специализират в избрана от тях програма в областта на:

 • Информационно осигуряване на административната дейност;
 • Административно обслужване на бизнеса и др.

Магистрите по "Публична администрация" ще могат да работят като:

 • проектанти по организация и управление на административната дейност;
 • ръководители и експерти във висшите равнища и звена на администрацията;
 • проектанти на системи за информационно осигуряване на административните дейности;
 • консултанти по взаимодействието с администрацията в Европейския съюз;
 • консултанти по осъществяване на връзки с националния и международния бизнес;
 • консултанти по разработване и управление на европейски програми;
 • научни работници и преподаватели.
Последно променен на Петък, 25 Май 2018 13:50