Доц. д-р Светлана Борисова - щатен преподавател в катедра Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт, Стопански факултет, Технически университет - София


Д-р Светлана Борисова е Доцент по професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност "Икономика и управление" /2017/. През 2007 г. защитава докторска дисертация и придобива образователната и научна степен "Доктор". Тя е дипломиран "Магистър по икономика" /1999 г./ от Университета за Национално и Световно Стопанство в гр. София.

Научните и професионалните й интереси са в областта на Мениджмънт на човешките ресурси; Комуникации; Връзки с обществеността.

Доц. д-р Борисова е автор и съавтор на редица научни трудове, към които се причисляват публикации в различни сборници от участия в Международни научни конференции, публикации в рецензирани списания и др. Тя е автор на монографичен труд в областта на междуличностните комуникации в трудовите отношения и автор на учебното пособие: "Мениджмънт на човешките ресурси. Теория и практика в семинарните упражнения. Част 1" /2017/. Научните трудове на доц. д-р Светлана Борисова са цитирани от други изтъкнати учени, за което свидетелства нейната авторска справка. Като лектор по "Мениджмънт на човешките ресурси" тя участва в значими проекти за обучения. Някои от тях са свързани с "Организационната и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции", а други са свързани с подобряване на професионалната квалификация на служителите в някои от общините в България, по отношение на "Ефективно лидерство", "Екипна ефективност и управление на стреса".

Доц. д-р Св. Борисова активно работи със студенти от различни специалности в ТУ-София. Документите показват, че под научното ръководство на доц. Борисова, за периода 2010-2017 г. са защитили успешно дипломните си работи общо 111 бр. студенти, от образователно-квалификационните степени "Бакалавър" и "Магистър".

От 2014 г. доц. д-р Светлана Борисова участва в различни организационни и програмни комитети. Участва в редакционни колегии на някои научни издания.От 2010 г. е редактор на научото списание "Индустриален мениджмънт", издание на Стопански Факултет на Технически университет - София и е Научен секретар на Международната научна конференция "Мениджмънт и инженеринг", организирана ежегодно от СФ на ТУ-София, в т.ч. е Председател на заседанията на секция "Мениджмънт на човешките ресурси". Справките показват, че доц. Борисова участва активно в дейността на някои комисии. В изпълнение на решение на Ректорски съвет от 2011 г. тя е включена от Ректора в "Комисия за актуализиране на съществуващите и изготвяне на нови длъжностни характеристики на преподавателски и академични длъжности в ТУ-София". Други комисии, в които участва през годините са:  "Факултетна комисия по качеството (ФКК) при Стопански Факултет"; "Комисия по кандидатурите в Общото събрание на Стапански Факултет". Тя е избрана за Пълномощник на Стопански Факултет на ОС на ТУ-София за Социално-културно и битово обслужване (съгласно чл. 2 от КТ).

От 2007 г. доц. д-р Светлана Борисова е член на Съюза на учените в България (СУБ), в направление Икономика. От 2010 г. е член на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ).


каб.: 3606
тел.: (+359 2) 965 3915
е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Петък, 08 Юни 2018 12:18