Гл. ас. д-р инж. Димчо Димов

Завършва с отличен успех Стопанския факултет на ТУ-София през 2006 г., специалност "Индустриален мениджмънт", магистърска програма "Мениджмънт на персонала". Същата година постъпва като хоноруван асистент в ТУ-София.

От 2007 г. е редовен асистент в катедра "ИИИМ". Член е на ННТД "Мениджмънт и инженеринг", "Българска асоциация за управление на хора", "Българска асоциация по управление на знанието" и др.

Научните и професионалните му интереси са свързани с мениджмънта на човешките ресурси и иновационния мениджмънт, ръководенето и мотивирането на персонала, зает с иновационна дейност, организационното поведение, лидерството и успешното ръководене на екипи, бизнес предприемачеството.

Води лекции и упражнения по дисциплините:
- Мениджмънт на човешките ресурси;
- Human Resource Management, ELFE, TU-Sofia;
- Иновационен мениджмънт;
- Бизнес предприемачество;
- Технологично предприемачество;
- Иновационен мениджмънт и предприемачество във високите технологии;
- Лидерство и ефективно управление на екипи;
- Мениджмънт на представянето;
- Организация и нормиране на труда;
- Информационни системи за управление и развитие на човешките ресурси - HeRMeS ®.

 

каб.: 3613A
тел.: (+359 2) 965 2259

Приемно време:
понеделник;
четвъртък

Последно променен на Петък, 18 Май 2018 08:30