Милена Йорданова Крумова

Научни степени и звания:

2005

Научно звание: “Старши асистент”, научна специалност 05.02.18
„Икономика и управление” (по отрасли)
, катедра ИИИМ, СФ, ТУ-София

2010

Инженерна магистърка степен “Магистър по Е-управление”, ТУ-София, ФАИО,
Направление компютърни и информационни технологии

2000

Магистърска степен по икономика „Магистър по Икономика и управление на търговията”, УНСС

Образователни степени:

Следдипломно усъвършенстване:

2009

Професионална квалификация по Е-управление, ТУ-София

2008

Професионална квалификация по бизнес планиране в земеделието, ЛТУ-София

2008

Сертифициран вътрешен одитор по ISO 9001 – 2000, Moody’s International

2007

Европейскитренинг: “Управленски умения и работа в мрежа”, Австрия

2004

Следдипломна квалификация: “Финанси, счетоводство и контрол”, към УНСС, София

2003 до сега

докторантура към Химико-Технологичен и Металургичен Университет – София, Тема на дисертацията: Бенчмаркинг на финансовия мениджмънт на индустриалното предприятие

Висше образование:

1994-2000

“Магистър по икономика и управление на търговията”, Университет за Национално и Световно Стопанство, София

2008-2010

“Магистър инженер по е-управление”, ТУ – София, ФАИО

Средно образование:

1994

Природо-математическа гимназия, профил математика, Кюстендил

Кариерно развитие:

от 2005 до сега

Старши асистент в катедра ИИИМ

2008

Обучител, НЦСР, София

2008

Консултант към „Проджект партнерс” ООД, София

2007/2008

Консултант към  БАРМП, София

от 2002/2005

Административно технически счетоводен специалист, Профилирана Гимназия за Изобразителни Изкуства „Проф.Н.Райнов”, София

Учебно-преподавателска дейност:
Икономика на предприятието, Бизнес икономика, Управление на разходите, Управленски информационни системи, др.

Научно-изследователска и внедрителска дейност: както в ТУ-София, така и като консултант към консултантски и бизнес компании; участие в над 10 научни и изследователски проекти при: Технически Университет, ХТМУ, ЛТУ, БАРМП, др.

Членство: “Съюза на учените в България”; ННТД “Мениджмънт и инженеринг”; Клуб 9000

Научни публикации: Има участие в повече от 20 конференции, в т.ч. обучения и workshops проведени в България, някои от тях в Испания, Австрия, Полша, Литва. Автор и съавтор на повече от 36 научни публикации, главно по въпросите на бенчмаркинга и финансовия мениджмънт. http://www.vgtu.lt/leidiniai/leidykla/BUS_AND_MANA_2008/ent-management/81-85-G-Art-Krumova.pdf
http://alternativi.unwe.acad.bg/br20/07.pdf

Последно променен на Петък, 18 Януари 2013 07:37