Специалност „Стопанско управление”


"Стопанско управление" е една от най-желаните, високо търсени от бизнеса и предлагащи успешна кариера специалности. В специалността се подготвят висшисти с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър".

Специалистите по "Стопанско управление" могат успешно да провеждат гъвкава стопанска политика, да вземат компетентни стратегически и тактически решения, да извършват управленска дейност в държавни институции и бизнес организации на длъжности, които изискват висше образование и професионална подготовка в тази област. Те могат да работят като: ръководители на звена и отдели в организации от материалната и извънматериалната сфера; специалисти в отдели на различни ведомства и организации, занимаващи се с проблеми на мениджмънта, маркетинга, финансите, персонала, иновациите, бизнес планирането, производственото и операционното управление и др. Голям процент от завършилите специалност "Стопанско управление" в ТУ-София се реализират като бизнес предприемачи и ръководители на малки и средни предприятия за производство и услуги.

Обучението се извършва по учебни планове, съобразени с опита на водещите световни университети и практиката на световноизвестни компании и корпорации, както и добри практики от малки и средни предприятия в България и чужбина. Курсът на обучение включва комплекс от задължителни и избираеми учебни дисциплини, съдържанието на които отразява най-новите постижения на управленската наука и световния опит. Чрез тях се осигуряват необходимите задълбочени знания за цялостното изграждане на висококвалифицирани управленски специалисти.

Обучаващите се за бакалаври по специалност "Стопанско управление" получават:

  • Задълбочена икономическа подготовка, която им осигурява съвременни общоикономически, счетоводни и финансови знания, необходими за вземане на обосновани управленски решения и за икономически правилно ръководене на стопанската дейност;
  • Комплексна управленска подготовка, която формира съвременни знания и умения за успешно управление на организациите от стопанската и нестопанската сфера. Тя включва задълбочена подготовка за управлението на отделните функционални области, като: маркетинг, човешки ресурси, финанси, иновации, производство и др.;
  • Подготовка в областта на технологиите и ресурсите в организацията и тяхното управление;
  • Разширена правна подготовка, гарантираща законосъобразността и правната обоснованост на дейността на бъдещите ръководители;
  • Широкоаспектна хуманитарна подготовка, необходима за развитието на високоинтелигентни ръководители с богати познания и култура;
  • Информационно-комуникационна подготовка за работа с приложни програмни продукти, без активното използване на които не може качествено да се осъществи нито един управленски процес;
  • Базова математическа подготовка, позволяваща успешното прилагане на съвременни статистически и оптимизационни модели в управленската дейност;
  • Задълбочена езикова подготовка с бизнес насоченост, необходима за осъществяването на ползотворни бизнес контакти в условията на разширяваща се глобализация.

Завършилите висшисти-бакалаври по "Стопанско управление" могат да продължат обучението си в Стопанския факултет за получаване на образователно-квалификационната степен Магистър по "Стопанско управление".

Магистърската образователно-квалификационна степен осигурява цялостно и комплексно надграждане на управленските компетенции, като в нея се подготвят висококвалифицирани специалисти, които да работят на длъжности от по-високите равнища на управление на организациите. Тя позволява задълбочаването на управленските знания и умения в избрана функционална област на управление: Управление на маркетинга, Управление на човешките ресурси, Производствено и операционно управление и др.

Магистрите по "Стопанско управление" могат да работят като: директори, мениджъри, ръководители, специалисти, проектанти на различни управленски системи; ръководители на средните и висшите равнища на управление в организации от материалната и извънматериалната сфера; специалисти в различните функционални звена на държавни и частни организации; научни работници, занимаващи се с научноизследователска дейност в областта на управлението; преподаватели във висши и средни училища.

Последно променен на Четвъртък, 19 Юли 2018 10:57