доц.д-р Балин Балинов,

Завършва ВИИ”К.Маркс”(сега УНСС)-София през 1983г. Магистър по макроикономика, д-р по научна специалност „Икономика и управление от 2017. Постъпва в ТУ-София като асистент в катедра ИИИМ през 1986 г. Автор и съавтор на общо над 47 научни публикации. Отговорник за учебната-натовареност на катедра ИИИМ-годишни планове, месечни отчети, годишни отчети, ф-11 други факултети.Участие в научно-изследователски проекти

Научните и професионалните му интереси са свързани с участие в пилотен експеримент по проект TeSLA по програма Horizon2020 на ЕК “Адаптивна, базирана на доверието система за електронно оценяване на ученето”. Изследване, оценка и усъвършенстване на управлението на природния капитал,Създаване на система за събиране и разпространение на добри практики в административната дейност, Повишаване на обществената информираност и подобряване прилагането на правото на ЕС в областа на опазването на водите и други

Преподава по дисциплините: Микроикономика, Макроикономика, Икономика на публичния сектор, Екоуправление, Управление и опазване на околната среда, Устойчиво развитие и законодателство по опазване на околната среда, Екологичен мениджмънт, Банки и финансови пазари, Кръгова икономика.

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Сряда, 10 Март 2021 10:57