Йорданка Стаменкова Ангелова

Научни степени и звания:

2006

Образователна и научна степен: „Доктор”

по  02.21.07 „Автоматизирани системи за обработка

на информация и управление”

Образователни степени:

Следдипломно усъвършенстване:

2009

“International Trading Programme on Entrepreneurship and Small Business
Promotion” – During: January 05 – February 13, 2009, Sponsored by:

Indian Technical & Economic Co-operation, Ministry of Exteranl Affairs,

Government of India, New Delhi; Held at: EDI Campus, Ahmedabad,India.

2003

Курс за получаване на педагогическа квалификация, ТУ-София,

1995

Курс  по: „Приложение на компютърната техника в механиката”

Висше образование:

1996-2001

Инженер-мениджър, катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт”,  ТУ- София

Средно образование:

1987

Техникум по механо-електротехника и металургия (ТМЕМ) - София

Кариерно развитие:

от 2007 до сега

Главен асистент, катедра ИИИМ,  ТУ-София

2004 - 2007

Старши асистент, катедра ИИИМ,  ТУ-София

2002 - 2004

асистент, катедра ИИИМ,  ТУ-София

1987- 2002

Организатор учебно-производствена дейност, Факултет по електронна техника; Катедра „Механика”

Учебно-преподавателска дейност
Лекции  и семинарни упражнения по: Икономика; Бизнес икономика; Инженерна икономика; Икономика на логистичната дейност; Анализ на стопанската дейност; Анализ и диагностика на стопанската дейност; Финансов анализ.

Научно-изследователска и внедрителска дейност: както в ТУ-София,

така и като консултант към редица утвърдени фирми по проблемите на икономиката, финансовия анализ, цени и ценообразуване в енергийния сектор.

Членство: Член на Научно-техническия съюз по Машиностроене; От 2003 г. до сега Председател на Университетска синдикална организация „Висше образование и наука” – КНСБ при ТУ-София

Научни публикации: Автор и съавтор на общо над 60 научни публикации.

Последно променен на Сряда, 20 Април 2011 07:52