Специалност „Индустриален мениджмънт”

В специалността "Индустриален мениджмънт" се подготвят бакалаври и магистри по една от най-необходимите и значими за индустрията и икономиката професии в днешно време - професията "Инженер-мениджър". В световната практика инженер-мениджърите са ключови специалисти в проектирането, създаването, оптимизирането и развитието на индустриални системи и бизнес организации.

Базовата инженерна подготовка дава солидни знания в областта на машиностроенето, електротехниката и електрониката. Широкопрофилното инженерно обучение създава предпоставки за вземане на компетентни управленски решения в различните отрасли на икономиката.

Чрез задълбочена мениджърска подготовка студентите получават знания и умения за успешно управление на цялостната дейност на бизнес организацията. Тя развива техните качества, защото мениджмънтът е не само наука, но и изкуство, изисква висок интелект, но и професионални знания, които могат да се овладеят и ефективно да се използват.

Обучението в маркетинговата област дава знания как да се проучват пазарите, да се разработват маркетингови стратегии и политики на бизнес организацията така, че продуктите и услугите да се продават успешно.

Иновационната дейност е основното средство на бизнес организацията за осигуряване на конкурентоспособност и за оцеляване в пазарните условията. Обучението в тази област показва как мениджърите да се справят с предизвикателството на непрекъснатите промени и как предприятието да бъде иновативно.

От учебните дисциплини в областта на производствения инженеринг и мениджмънт се научава как да се произвежда продукция при минимални разходи на време и ресурси и да се осигурява желаното от потребителите качество.

Чрез подготовката в областта на икономиката и финансите се придобиват знания как да се постигнат положителни финансови резултати, как рискът от провал да се минимизира, а вземаните решения да бъдат икономически обосновани.

Обучението в областта на мениджмънта на човешките ресурси подготвя специалистите да прилагат подходи за планиране, развитие и усъвършенстване на хората в организацията, като осигуряват оптималното им използване при взаимна полза за отделната личност, организацията и обществото като цяло.

Езиковата подготовка в специализирана лингвистична лаборатория дава възможност на завършилите да контактуват с партньори от целия свят.

Всичко това е съчетано с активно обучение по информатика и информационно-комуникационни технологии в собствени компютърни лаборатории с най-съвременно оборудване.

Завършването на образователно-квалификационната степен "бакалавър" е предпоставка за по-нататъшно магистърско обучение.

В Стопанския факултет се обучават студенти за придобиване на по-високата образователно-квалификационна степен Магистър по "Индустриален мениджмънт".

Завършилите специалисти ще могат да:

  • участват в разработването на фирмени и функционални стратегии и политики;
  • организират осъществяването на мисията, целите, стратегиите и политиките на организациите;
  • ръководят организационни звена и отдели в различните функционални области на мениджмънта;
  • контролират изпълнението на стратегическите и тактическите планове;
  • проектират производствени и операционни системи и системи за управление.

Магистрите по "Индустриален мениджмънт" могат да работят като:

  • проектанти на производствени, операционни и управленски системи;
  • ръководители в средните и висшите равнища на управление на организации от материалната и извънматериалната сфера;
  • специалисти и експерти в отдели, занимаващи се с проблеми на производството, маркетинга, финансите, човешките ресурси и др. на различни ведомства и бизнес организации;
  • научни сътрудници и преподаватели, занимаващи се с изследователска дейност в областта на мениджмънта.
Специалност "Индустриален мениджмънт" е акредитирана от Британската институция по инженерство и технологии (IET), което означава, че дипломите от тази специалност на ТУ-София са валидни и във Великобритания и дават възможност на завършилите я да станат членове на Съвета на дипломираните инженери във Великобритания.