Катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” обучава студенти за получаване на образователно-квалификационни степени "БАКАЛАВЪР" и "МАГИСТЪР" по специалностите:

Специалност "Индустриален мениджмънт" е от професионално направление 5.13. "Общо инженерство". Специалността е акредитирана от НАОА-България с най-висока оценка и от IEТ - Великобритания.

В специалността "Индустриален мениджмънт" се подготвят бакалаври по една от най-модерните и привлекателни професии в съвременната индустрия - професията "Инженер-мениджър".

В световната практика инженер-мениджърите са едни от най-проспериращите и търсени специалисти. Широкопрофилното инженерно обучение създава предпоставки за вземане на компетентни управленски решения в различните отрасли на икономиката.

Специалност "Стопанско управление" е от професионално направление 3.7. "Администрация и управление". Специалността е акредитирана от НАОА-България.

Специалистите, завършили тази специалност, могат успешно да провеждат гъвкава стопанска политика, да вземат компетентни стратегически и тактически решения, да извършват управленска дейност в държавни и бизнес организации на длъжности, които изискват висше образование и професионална подготовка в тази област. Те могат да работят като: директори, мениджъри, ръководители и специалисти, занимаващи се с проблеми на управлението, маркетинга, финансите, човешките ресурси, иновациите, бизнес планирането, производственото и организационното управление.

Завършилите специалността имат най-висока степен на кариерна  реализация сред всички висши училища в България.

Специалност "Публична администрация" е от професионално направление 3.7. "Администрация и управление". Специалността е акредитирана от НАОА-България.

Студентите, завършили тази специалност, ще могат успешно да провеждат управленско-административната интеграция и включване на България в развитието на общоевропейското информационно общество. Те могат да работят в държавната администрация, в стопанските, гражданските, политическите организации на длъжности, които изискват общи и специализирани познания за административната дейност.

Конкретно те биха могли да станат служители и ръководители в различни звена и отдели на администрацията като: министерства, агенции, регионални и местни управленски органи, центрове, дирекции, асоциации, фондации, частни фирми.

Специалност "Мениджмънт и бизнес информационни системи" подготвя управленски специалисти с висше образование, които притежават високоценени и търсени компетенции в областта на управлението и бизнес информационните системи. Специалността е в съответствие с императивите на съвременната икономика, основана на знанието, която предполага все по-голямо използване на информационно-комуникационните технологии във всички бизнес дейности и изисква нови знания и умения за управлението им. Тя е съобразена с нарастващото търсене на специалисти в областта на управлението и приложението на ИКТ в бизнеса и гарантира добра професионална реализация.