Катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” обучава студенти за получаване на образователно-квалификационни степени “БАКАЛАВЪР” и “МАГИСТЪР” по специалностите:

“Индустриален мениджмънт” от професионално направление 5.13 “Общо инженерство” и акредитирана от IEТ – Великобритания, както и от НАОА – България.

В специалността “Индустриален мениджмънт” се подготвят бакалаври по една от най-интересните и привлекателни професии в днешно време - професията инженер-мениджър.

В световната практика инженер-мениджърите са едни от най-проспериращите и търсени специалисти, защото те съчетават у себе си практичността на икономиста, фантазията на иноватора, оперативността на мениджъра и техническия усет и прагматичността на инженера.

Базовата инженерна подготовка дава солидни знания в областта на машиностроенето, електротехниката и електрониката. Широкопрофилното инженерно обучение създава предпоставки за вземане на компетентни управленски решения в различните отрасли на икономиката.

“Стопанско управление” от професионално направление 3.7 “Администрация и управление”, акредитирана от НАОА – България.

В специалността се подготвят висшисти по образователно– квалификационна степен бакалавър по “Стопанско управление”- една от най-търсените и предлагащи успешна кариера специалности.

Специалистите, завършили тази специалност могат успешно да провеждат гъвкава стопанска политика, да вземат компетентни стратегически и тактически решения, да извършват управленска дейност в държавни организации и частни фирми на длъжности, които изискват висше образование и професионална подготовка в тази област. Те могат да работят като: ръководители на звена и отдели в организации от материалната и извън­материалната сфера; специалисти в отдели и звена на различни ведомства и организации, занимаващи се с проблеми на управлението, маркетинга, финансите, персонала, иновациите, бизнес-планирането, производственото управление и др.

“Публична администрация” от професионално направление 3.7 “Администрация и управление”, акредитирана от НАОА – България. Специалността “Публична администрация” подготвя бакалаври за една от най-търсените и престижни образователни квалификации.

Студентите, завършили тази специалност, ще могат успешно да провеждат управленско- административната интеграция и включване на България в развитието на общоевропейското информационно общество. Те могат да работят в държавната администрация, в стопанските, гражданските, политическите организации на длъжности, коит о изискват общи и специализирани познания за административната дейност.

Конкретно те биха могли да станат служители и ръководители в различни звена и отдели на администрацията като: министерства, агенции, регионални и местни управленски органи, центрове, дирекции, асоциации, фондации, частни фирми.

„Мениджмънт и бизнес информационни системи”Целта на специалността „Мениджмънт и бизнес информационни системи” е да подготвя управленски специалисти с висше образование, които притежават необходимия спектър от съвременни знания и умения в областта на управлението и бизнес информационните системи. Тя е в съответствие с императивите на съвременната икономика на знанието, която предполага все по-голямо използване на информационно комуникационните технологии във всички бизнес дейности и изисква нови знания и умения за управлението им. Тя е съобразена с нарастващото търсене на специалисти в областта на управлението и приложението на ИКТ в бизнеса и гарантира добра професионална реализация.

Студентите, завършили тази специалност, ще могат успешно да провеждат управленско- административната интеграция и включване на България в развитието на общоевропейското информационно общество. Те могат да работят в държавната администрация, в стопанските, гражданските, политическите организации на длъжности, които изискват общи и специализирани познания за административната дейност.

Последно променен на Вторник, 21 Февруари 2017 10:30
 
Дизайн - Георги Цветков