Момов, Алекси Любенов – доцент, доктор.

Завършил ТУ София през 1969 г. Професионална дейност започва в Централен институт по изчислителна техника, като проектант на работни места и конструктор на нестандартни устройства в производството на компютърна техника. През 1983 г. завършва индивидуална, следдипломна специализация “Ергономия и инженерна психология” към Отделението за следдипломна квалификация на ТУ. През периода 1970-1988 г. е специализирал в Унгария, Чехословакия, Полша и Русия по проблемите на ергономичното и инженеро-психологично проектиране на работни места в промишлеността. Постъпва в ТУ, Стопански факултет през 2000 г. като хоноруван преподавател по учебните дисциплини “Ергономия и ергономично проектиране” и “Дизайн и ергономия”. Доцент по научна специалност 05.02.21 “Организация и управление на производството”.Автор и съавтор е на 57 научни публикации в т.ч. и две авторски свидетелства. Член е на ННТД “Мениджмънт и инженеринг”.

Научните и професионални интереси на доц. А. Момов са свързани с изследване и оптимизиране на информационната комуникация и трудовата дейност в системите „човек-машина”. Изнася лекции по дисциплините: “Ергономия”, „Ергономично проектиране”, “Социотехнически системи”, „Взаимовръзка човек-компютър”, “Дизайн и ергономия” и др. Води курсов проект по „Ергономично проектиране”

Доц. д-р
А. Момов
(каб. 3626)

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Понеделник, 04 Април 2011 11:58