Цанкова-Телятинова, Румяна Страшимирова – професор, доктор на техническите науки.

Завършва ТУ-София през 1965 г. Професионалната си дейност започва в БТР към инструментален завод в гр. Габрово. Постъпва в ТУ-София като асистент в ЦПМ през 1974 г. Доцент (1983) и професор (2004) по автоматизирани информационни системи за управление. Специализирала е в Англия. Автор и съавтор на общо над 122 научни публикации. Ръководила е единaдесет докторанти. Ръководила е повече от 33 научно-изследователски договора по проблемите на нови информационни технологии.

Научните и професионалните й интереси са свързани с информационните технологии и приложения, базите от данни, информационното моделиране, географски информационни системи, автоматизираните системи за обработка на информация и управление и др. Изнася лекции по дисциплините: Информационни технологии, Бизнес информационни технологии, Информационни системи и бази от данни, Информатика, Методи и средства на компютърните технологии.

Internet site: http://asisbg.netfirms.com/RTsankova.htm

Проф. дтн инж. Р. Цанкова
(каб. 2423 А)

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Понеделник, 04 Април 2011 11:57