МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ
по специалност "Мениджмънт на проекти"

Образователно-квалификационна степен: магистър

Форми на обучение: редовно и задочно обучение

Срок на обучение: За редовно и задочно обучение срокът е 1,5 години

Завършване: с дипломен проект при всички форми на обучение

Прием: съгласно общите изисквания за прием на студенти в Технически университет-София

Достъп до по-нататъшно обучение:

Завършилите магистри могат да кандидатстват и да продължат обучението си в образователната и научна степен “доктор” в страната или в чужбина в подходящи научни направления.

Актуалност:

Магистърската програма посреща потребностите на регио­нал­ните и местните власти, структурите на гражданското общество, бизнес организа­ции­те и на самите специалисти с висше образование от обучение с практическа насоченост по иницииране, разработване, изпълнение и мониторинг на проекти за развитие на регионите и на бизнеса в България. Проведените проучвания показват, че необходимост от специализирани знания и уме­ния на магистърско ниво по управление на проекти имат всички бизнес организации, както и тези от публичната сфера и нематериалния сектор:

 • Мениджъри и функционални специалисти по управление на проекти в консул­тант­ски фирми за планиране, изпълнение и мониторинг на проекти, финан­си­ра­ни от европейски фондове и други финансови инстру­мен­ти на Европейския съюз, международни донори, нацио­нал­но финансиране и т. н.;
 • Специалисти и ръководители от средно и висше равнище за управление на про­ек­ти и про­гра­ми в стопански и нестопански организации, общински, регионал­ни и нацио­нал­ни държавни и неправителствени структури;
 • Служители в управляващи органи, междинни звена и други отдели за управ­ле­ние и мо­ни­то­ринг на проекти по оперативните програми, финансирани от фон­до­вете на ЕС, IT-проекти и др.

Обща характеристика на обучението:

Поради мултидисциплинарния характер на необходимите знания и умения за управление на най-различни по своята същност и област на приложение про­ек­­ти, магистърската програма по „Управ­ле­ние на проекти” е построена така, че да бъде подходяща за специа­лис­ти от раз­лични професионални направления. Друга ха­рак­тер­на особеност е, че обу­че­ние­то съдържа еле­менти на подхода “Learning-by-doing” (учене чрез пра­ве­не). Магистърската програма се различава от типич­ни­те академични про­гра­ми по идеята за интензивно интерактивно обучение, предо­ста­вя­що знания, които могат чрез прак­ти­чес­ка работа да бъдат трансформирани в умения за подготовката и управлението на успешни проек­ти.

Магистрите изучават отделните направления на познанието в областта на управлението на проекти (Project Management Knowledge Areas) съгласно методологията на „световния законодател“ в тази област - Project Management Institute, USA:

 • Интегрирано управление на проекта;
 • Управление на обхвата на проекта;
 • Управление на проекта във времето;
 • Управление на разходите по проекта;
 • Управление на качеството;
 • Управление на екипа на проекта;
 • Управление на комуникациите;
 • Управление на риска;
 • Управление на доставките;
 • Управление на заинтересованите;

както и методите, техниките и инструментите, използвани за вземане на решения при всяка от тях.

Образователни и професионални цели:

Основната цел на магистърската програма „Управление на проекти“ е обучаемите да при­до­бият знания и умения за научно-методичния апарат на мениджмънта на проекти, използван в раз­лич­ни сфери на машиностроенето, електротехниката и електрониката, ин­фор­ма­ционните тех­нологии, транспорта и инфраструктурата, научноизследователските проекти, програми и про­екти, финансирани от ЕС и др. под., както и да се запознаят с основните по­ло­же­ния, методи и ме­ха­низми, рег­ла­ментиращи дейността на ме­ни­джъри­те, координаторите и членовете на екипите на про­ек­ти­те, с помощта на които ще бъдат в със­тоя­ние да:

-       Дефинират конкретната цел на проекта и произхождащата от нея стратегия за осъществя­ва­не­то му;

-       Знаят как да представят и обосноват проекта, както и да мотивират ръковод­ство­то на ком­па­ния­та за неговото осъществяване;

-       Планират във времето (Timing) и разпределят работата (Tasking) за осъщест­вя­ва­не на проек­та;

-       Подбират и планират необходимите ресурси (човешки, финансови, материал­ни, тех­ни­ка и т.н.) и оптимизират използването им;

-       Контролират и актуализират "в движение" изпълнението и успешното при­ключ­ва­не на проекта.

Реализация на завършилите специалисти:

Завършилите магистърската програма „Управление на проекти“ могат да вземат участие като члено­ве на проек­тни екипи, координатори, както и мениджъри на проекти в областта на ма­ши­но­строе­не­то, електротехниката и електрониката, информационните тех­нологии, тран­с­порта и ин­фра­струк­турата, на научноизсле­до­ва­тел­ски проекти, както и на програми и про­екти, финан­си­рани от ЕС и др. под. Тези проекти могат да бъдат осъществявани от отделно предприятие/ор­ганизация със стопанска/не­стопанска цел или от държавни/общински админис­тра­ции; на конкретни физически обекти/пло­щад­ки - виртуално (през интернет) или комбини­ра­но. В за­ви­симост от целите си, проектите могат да ва­рират от създаване/вне­дря­ване на ново из­де­лие/софтуер, през стратегически реконструкции и ре­ше­ния за развитието на организа­ция­та като цяло, до проекти и програми на държавно/европейско рав­ни­ще.

Последно променен на Четвъртък, 19 Юли 2018 11:08