Редовна изпитна сесия

Поправителна сесия и други изпити

Дисциплина Преподавател Дата Час Зала Студенти
Всички

проф. д-р И. Даков

доц. д-р Т. Лефтерова

18.09.2019
10:00
3610

ТУИ, ЕМУ, МОЗУП, УПП доц. д-р Т. Тодорова 11.09.2019 11:00 3403
ИТ 1, ИУП в ПА, БИТ, ИМ в Б -1 и 2
доц. д-р О. Маринов

17.09.2019

20.09.2019

10:30
3429

МЧР, Мен. доц. д-р С. БорисоваИМ/УИ
доц. д-р Н. Танева 18.09.2019
11:00
3415
ИМ/СУ
БИ гл. ас. д-р М. Крумова
16.09.2019
14:00
3617

УЧР доц. д-р О. Гераскова
18.09.2019 11:00 3415
СУ
Икономика, Въведение в специалността, Финанси, Финансов мениджмънт, Проектно финансиране
проф. д-р Й. Димитров
18.09.2019
13:45
3601
ФКСТ-КСИ, МФ-Мехатроника, ЕМФ-ПТОТ, СФ
ОПС, СУК, МБ, ВИДСО, ВИДП, FA доц. д-р М. Даскалова 18.09.2019 11:30 3606
Всички бак. дисциплини
доц. д-р Г. Христова 27.09.2019
11:30
3501
Всички
Всички доц. д-р М. Драганов 20.09.2019 11:30 3501 Всички
РТСТ, ТБ, СЛ, МВТ, УПР, МР, УР
доц. д-р Б. Николов
11.09.2019
10:30
3616

Икономика, Инженерна икономика, Икономика на транспорта доц. д-р Й. Ангелова 17.09.2019
12:00
3608

Икономика, Икономика 2, Маркетинг, ММ проф.ик.н. д-р М. Велев, гл. ас. д-р А. Цветанова, гл. ас. д-р С. Велева 19.09.2019 10:30 3503