МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ
по специалност „Мениджмънт в електроенергетиката”:

За магистърско обучение по специалност „Мениджмънт в електроенергетиката” могат да кандидатстват дипломирани бакалаври и/или магистри по други специалности от област на висше образование 5. „Технически науки“ и от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“ и 3.8 „Икономика“, успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от Добър (3,50), който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или магистърското обучение, и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.

Магистърското обучение по специалност “Мениджмънт в електроенергетиката” е с продължителност 1,5 години за редовна и за задочна форма, като и за двете форми в третия семестър се разработва и защитава дипломна работа.

Последно променен на Четвъртък, 19 Юли 2018 11:11