МАТЕРИАЛНА И ИНФОРМАЦИОННА БАЗА

Създаването на материалната база на катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт”, необходима за съвременното обучение на студентите изцяло осъществено със собствени средства и подпомогнато от международни проекти, с участието на целия преподавателски състав.

В резултат на това бяха предоставени материално-технически средства за изграждане на:

- компютърни лаборатории (зали 3507, 3509, 3607,3609, 3617),

- мрежа от персонални компютри на преподавателите от катедра “ИИИМ”,

- както и други технически средства, необходими за подпомагане и провеждане на съвременно обучение на студентите като:
3 бр. копирни апарати, факсове, софтуер, учебна литература, консумативи - слайдове, дискети,CD, копирна хартия и др.

Състоянието на залите и лабораториите, използвани и поддържани от катедра ИИИМ е много добро. Те са обзаведени с достатъчен брой маси и столове, компютри, а в две от тях са монтирани метални дъски, върху които с помощта на магнити могат да се закрепват чертежи, табла, схеми. Това облекчава онагледяването на преподавания материал и дипломните защити.

Освен осигуреността с материална база под формата на учебни зали, в учебния процес се използват и шрайбпроектори 3М 200, 3М2770 - общо 20 бр., разпределени по преподавателските кабинети, както и мултимедиини проектори “Тошиба”, “Benq” и “Infocus”.

Първа компютърна лаборатория (зала 3509):
Един компютър LEO 1,3GHz, RAM 1,2 GB, HDD 40GB, CD-ROM
Петнадесет работни станции DTK 1,3GHz, RAM 1,2 GB, HDD 40GB, CD-ROM
Един принтер HP LaserJet 5100 свързан в LAN
Един принтер HP Samsung CLP-500 color
Един скенер HP ScanJet 2400 color 1200 dpiсвързан в LAN
Един сървър Hudson Intel Pentium 2,6GHz. 120GB HDD, XGA Color, Windows.
Един сървър DTK Scenic Server Intel Pentium / 800 c 1,6GB. 40GB HDD, XGA Color, Windows.

Втора компютърна лаборатория (зала 3507):
Десет работни станции DTK 1.3 GHz, RAM 128 MB, HDD 20GB.

Трета компютърна лаборатория (зала 3609):
Четиринадесет работни станции DTK 1,3GHz, RAM 1,2 GB, HDD 40GB, CD-ROM

Четвърта компютърна лаборатория (зала 3617)
Петнадесет работни станции DTK 2,8GHz, RAM 256 MB DDR333, FDD 1,44 MB, HDD 60GB , CD-RW 52x24x52 IDE, Sound Card on board, Video Card AGP 4x with 64 MB RAM ТV out, NIC 10/100 UTP, Keyboard PS/2 LAT/CYR Windows compatible, Mouse Scroll Wheel PS/2 w/Pad, 17" Color Monitor FD TCO '99 certified

Пета компютърна лаборатория (зала 3607)
Петнадесет работни станции Pentium IV 2,8GHz, RAM 512 MB, DDR333 up to 1Gb, FDD 1,44 MB, HDD 80GB , DVD-CDWR 52x32x52x16 , Video Card AGP 4x with 128 MB RAM TVout, Sound Card on board, NIC 10/100 UTP, Keyboard PS/2 LAT/CYR Windows compatible, Optical Mouse PS/2 /Pad, 19” Color Monitor FD 100Hz,TCO '99 certified

Катедра ИИИМ разполага в лабораториите общо с 70 компютъра. До тях е осигурен достъп за студентите от 7,30 до 19,30 ч. - по 12 часа на ден през 6 дни от седмицата, 40 седмици в учебната година или общо 103680 компютърни часа на година.


Студентите от специалност “ Индустриален мениджмънт” имат възможност:

  1. да обогатяват своите познания в областта на инженеринг и мениджмънта чрез осигурения достъп до виртуалните библиотеки в Интернет пространството;
  2. да участват във виртуални дискусионни групи в областта на специализирани дисциплини;
  3. да ползват услугите на електронната поща.


Техническите средства и апарати са съсредоточени в пет лаборатории .

Всеки студент от специалност “ Индустриален мениджмънт” ще има възможност да работи средно 80 ч. на компютър за година. Наличната компютърна техника студентите бакалаври могат да използват и при оформяне на курсови проекти и дипломни работи.

За целта е осигурен необходимия софтуер – текстообработващи програми, програми за векторна и растерна графика, статистически програмни продукти и др.
Материалната база и възможността на всеки студент практически да работи и се подготвя на компютър, създава възможност студентите да получат висока степен на компютърна подготовка.


Характерът на обучение в катедра ИИИМ изисква непрекъсната работа с компютър, достъп до информационни източници – както реални, така и виртуални, специализиран софтуер като СМОМ, ЕР, GPSS, Aris5 и др.

Въпреки добрата материална база, катедра ИИИМ е планирала поетапно осъвременяване на компютърните лаборатории и работните кабинети на преподавателите чрез подмяна на старите с нови компютри, закупуване на актуални софтуерни продукти за провеждане на учебен процес съобразен с учебните програми , обзавеждане на лекционни зали с съвременна презентационна техника. Финансово осигуряването на тези дейности е изцяло от собствени средства и участие в международни проекти.

Последно променен на Сряда, 06 Април 2011 12:07
 
Дизайн - Георги Цветков