доц. д-р инж. Ина Николова- Яан

Научни степени и звания:

1994

Образователна и научна степен: “Доктор” научна специалност 02.21.07  Автоматизирани системи за  обработка на информация и управление  (по отрасли ) тема на дисертационния труд: “Автоматизирано проектиране на системи за отвеждане на отпадъци”

2010

Доцент, научна специалност 05.02.21 “Организация и управление на производството (Управление на качеството)”

Образователни степени:

Следдипломно усъвършенстване:

1988-1992

Редовна докторантура

1994

1 месец, Индустриална екология и законодателство, Carls Duisberg, Германия;

1994

6 месец, Предприемачество и бизнес английски – сертификат от Университет Делауер

1999

1 месец Иновационен мениджмънт и VDI DIN 69910, ТУ-,Берлин, Германия;

1999

1 месец, Интернационален мениджмънт, ТУ-  Берлин, Германия

2001

3 месеца, Статистически методи за управление на качеството, ТУ- Берлин, Германия, тренинг

2002

6 мес. курс, Управление на околната среда, ТУ-Берлин, Германия;

2003

6 мес. курс за одитор по управление на качеството, TUEV Rheinland, Германия (Сертификат)

2004

1 месец, Планиране на машиностроителни производства, ТУ-Берлин, Германия

2005

1 мес. курс за мениджър по управление на околната среда, TUEV Nord, Германия

2006

6 мес.Курс за водещ одитор по управление на качеството, TUEV Rheinland, Германия

2006

1 месец,     Управление на проекти, ТУ-Берлин, ГерманияЕвропейски

2007

1 месец, Маркетинг и мениджмънт, ТУ Есен, Германия

2008

1 месец, Управление на качеството, ТУ Брауншвайг, Германия

2009

1 месец, Маркетинг и Мениджмънт, ТУ Брауншвайг, Германия

2010

Управление на качеството, ETCS Институт по качество, Люксембург

Сертификати:

  • Сертификат за водещ одитор по управление на качеството, R.N 351-02, ESC CERT, Германия, 2009;
  • Сертификат за одитор по управление на качеството, TAR ZERT188001, TUEV Rheinland, Германия, 2003, 2005;
  • Сертификат за одитор по управление на околната среда, TAR ZERT57702 TUEV Rheainland, Германия, 2005;
  • Сертификат за мениджър по качеството, QMB-194786-2005,TUEV Nord, Германия
  • Сертификат за мениджър по управление на околната среда, UMB-A22-194786-2005, TUEV Nord, Германия
  • Сертификат за владеене на AUTOCAD LT 2008
  • Сертификат “Deutsch als Fremsprache” Oberstufe, 2002, Berlin и уостоверение за преводач на немска техническа литература

Висше образование:

1980-1985

„Магистър инженер”, спец. Технология на машиностроенето и машиностроителни машини, специализация „Организация и управление на машиностроителното производство” ТУ, София

Кариерно развитие:

Гост-лектор в ТУ Берлин, Германия

от 2003

Преподавател в катедра ИИИМ

2001-2003

1989-2001

ас. и ст. ас с в катедра ИМ, ТУ София - филиал Пловдив

1986-1989

Редовен докторант

1985-1986

Научен сътрудник в Институт по периферна техника

Учебно-преподавателска дейност:

Управление на качеството, Мениджмънт и маркетинг в ТУ Берлин, ТУ Мюнхен и др.

Научно-изследователска и внедрителска дейност:

както в ТУ-София, така и като консултант по проблемите на управление на качеството. Участия в  проект ДО-02-78 „ Център за научни излседваноя по електронно обучение” , финансиран от „Научен фонд при МОН, в договор  08013ни-15 /2008, „Изследване на приложимостта на тотално управление на качеството в малки и средни предприятия”, както и участие в проект „ Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите” на Министерството за държавна администрация “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Eвропейския социален фонд и в проект за въвеждане на интегрирана система на управление на качеството и околната среда MTU Maintenance, Daimler Chrysler AG, Мюнхен, Германия.  Ръководител на ERAZMUS проект за Двустранно сътрудничество с Виадрина Университет, Франкфурт (Одер) и  др.

Членство: ННТД “Мениджмънт и инженеринг”; НТД “АДП”

Научни публикации: Автор и съавтор на общо над 60 научни публикации.

Последно променен на Сряда, 20 Април 2011 09:12