снимка Център "Кариера и възпитаници" на ТУ-София

Ректорът на ТУ-София - проф. дтн инж. Г. Михов връчи официално грамоти на Николета Дачева и Десислава Чакалова от Стопанския факултет за постигнати отлични резултати в обучението в ТУ-София.

 

Стопанският факултет на Техническия университет кани бъдещи студенти с 8 специалности - econ.bg

Стопанският факултет на ТУ-София започва прием за топ специалности - inews.bg

"Индустриален мениджмънт" в ТУ-София е на I място в категорията си в класацията на МОН - inews.bg

"Стопанско управление" в ТУ-София - вечно актуалната специалност - inews.bg

"Публична администрация" в ТУ-София отваря врати и в частния, и в държавния сектор - inews.bg

"Мениджмънт и бизнес информационни системи" в ТУ-София отваря врати към супер кариера - inews.bg

 

alt

XVI Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '18", организирана от Стопанския факултет на ТУ-София

 

Нашите студенти

 

Специалност „Мениджмънт и бизнес информационни системи”

„Мениджмънт и бизнес информационни системи” е най-новата специалност на Стопанския факултет при ТУ-София. Целта на специалността е да подготвя управленски специалисти с висше образование, които притежават необходимия набор от съвременни знания и умения в областта на управлението и бизнес информационните системи. Тя е в съответствие с императивите на съвременната икономика на знанието, която предполага все по-голямо използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) във всички бизнес дейности и изисква нови знания и умения за управлението им. Тя е съобразена с нарастващото търсене на специалисти в областта на управлението и приложението на ИКТ в бизнеса и гарантира добра професионална реализация.

Компетенциите на специалистите по „Мениджмънт и бизнес информационни системи” отговорят на потребностите на динамичния и технологично бързо разгръщащ се бизнес свят. Обучението се извършва по учебен план и учебни програми, разработени в съответствие с постиженията на водещи европейски и световни университети. То е насочено към развитие на знания и умения както в областта на инженерните науки, така и необходимите за всеки мениджър знания в областта на бизнес управлението. Тази комбинация прави специалността изключително подходяща за съвременната бързо променяща се среда, като подготвя съвременни мениджъри за всички сфери на бизнеса.

Защо да изберете тази специалност?

Защото обществото, бизнесът и ИКТ индустрията имат потребност от Вас и Вие ще получите високо качество на обучение, гарантиращо добра професионална реализация. Това е видно и от стратегия "Европа 2020" за развитието на българската икономика, която извежда като приоритети развитието на новите дигитално-революционни технологии и индустрии.

Специалността е изключително иновативна, нетрадиционна и уникална за България. Тя е както управленски и бизнес-ориентирана, така и високотехнологична, ИТ инженерно-творчески насочена. Перспективите пред специалността се предопределят от нейната универсалност, широкопрофилност, интердисциплинарност, извънредна гъвкавост и избираемост при задълбочаване на специализиращата подготовка.

Специалността формира знания и умения, които биха позволили заемането и успешното изпълнение на ИТ и мениджърски функции в дейността на бизнес организациите. В учебния план са включени курсове, които дават системна подготовка относно управлението на бизнеса, бизнес информационни процеси, тяхното качество и информационна сигурност, пазарите за успешната им реализация, управлението на ИКТ ресурси, процеси и хора, съвременни информационни управленски системи. Богатата теоретична подготовка се допълва с разработването на курсови проекти и дипломна работа с приложна управленска и ИКТ насоченост, които предполагат ИТ решения за повишаване на ефективността на дейността и управлението на бизнес организациите. Студентите, завършили четиригодишния курс на обучение, се дипломират като специалисти с висше образование с професионална квалификация: "Инженер-мениджър".

Какви знания формира бакалавърската степен?

Инженер-мениджърите получават системни знания с теоретико-приложен характер. Обучението се състои в балансиран микс от хронологично и логически подредени задължителни фундаментални дисциплини с общотеоретичен, мениджърски и ИТ характер, както и специализиращи дисциплини с надграждащ характер в областта на мениджмънта на бизнес информационните технологии. Учебното съдържание е изградено в седем блока учебни дисциплини: Информатика и информационни технологии; Икономика; Мениджмънт, Мениджмънт на бизнес информационните технологии; Социално-правни науки; Математика и Чужди езици.

Стремежът на екипа на Стопанския факултет е да отговори по възможно най-добрия начин на изискванията на бизнеса и да предостави на младите хора максимална мобилност и конкурентоспособност на пазара на труда както у нас, така и в чужбина. За тази цел програмата се фокусира върху:

 • Осигуряване на задълбочени знания и практически умения в областта на икономиката и мениджмънта, в т.ч. за мениджмънта на маркетинга, иновациите, производствената дейност, човешките ресурси и финансите;
 • Изграждане на знания и умения за разработване, поддържане и приложение в реалния бизнес на информационни системи, в т.ч. за управление на тяхното качество и информационна сигурност;
 • Задълбочаване на знанията в областта на: езиците за програмиране; компютърните мрежи и комуникации; компютърна графика и анимация; интегрирани и интерактивни, мултимедийни и мобилни, интернет и облачни технологии с цел решаване на специфични бизнес проблеми, в т.ч. мениджмънт на облачни организации и центрове за данни;
 • Запознаване с бизнес приложни елементи от теория на изкуствения интелект, интелигентни методи за бизнес анализи и разузнаване в споделени среди, виртуално прототипиране и среди за реализация, вкл. добавена реалност с цел постигане на хетерогенни интелигентни системи и платформи за всички аспекти на живота;
 • Придобиване и прилагане на бизнес стандарти на персонално и организационно ниво, вкл. методи за системно моделиране, реинженеринг, симулация, хармонизация, администриране и мениджмънт на ИТ услуги и процеси, както и международни норми и методологии за управление на ИТ услугите;
 • Проектиране на производствени и операционни системи и системи за управление.
 • Завършилите бакалавърска степен по специалността придобиват следните компетенции:

 • базова математическа подготовка с оглед използването на математически модели в мениджмънта и приложението на бизнес информационните технологии;
 • солидна подготовка в областта на информационните технологии и системи, тяхното приложение в дейността на бизнес организациите и при решаване на управленски задачи;
 • комплексна подготовка в областта на бизнес информационните технологии и системи, както и тяхното управление;
 • задълбочена икономическа и управленска подготовка, разширена правна, специализирана хуманитарна и езикова подготовка.
 • Какви възможности се откриват пред студентите по време на тяхното следване?

  Академичният състав на водещия специалността Стопански факултет се стреми да създаде академичен дух и атмосфера, гарантиращи висока степен на овладяване на учебния материал по време на следването. Студентите придобиват знания и практически умения за самостоятелна професионална работа и за работа в екип чрез съвместна дейност по курсови задачи и проекти със своите колеги и преподаватели. В трети и четвърти курс те имат възможност да се включват в редица бизнес проекти на Стопанския факултет с управленска и иновационна насоченост. В модерни лаборатории и компютърни зали се усвояват съвременни знания по ИТ мениджмънт, с които малко университети в страната могат да се похвалят.

  Добре развитата мрежа от контакти на факултета с бизнеса дава възможност за провеждане на стажове и практики. В допълнение на стажантските програми част от дипломантите имат възможност да разработват дипломните си проекти в реални условия и с реални задачи. Ежегодно на студентите се предлага възможност да участват в научни конкурси, конференции, специализирани обучения и стажове както в страната, така и в чужбина.

   

  Академичен състав на катедра

  "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт"

   

  Проф. д-р инж. О. Андреев
  Ръководител катедра ИИИМ към Стопанския факултет на ТУ-София

  Доц. д-р М. Даскалова
  Заместник-ръководител катедра - Направление 3.7. "Администрация и управление"

  Гл. д-р инж. Н. Колева
  Заместник-ръководител катедра - Направление 5.13. "Общо инженерство"

  Проф. д.ик.н. М. Велев
  Декан на Стопанския факултет

  Заместник-декан по учебната дейност

  Заместник-декан по научната и научно-приложната дейност

  Проф. д.ик.н. инж. К. Ангелов Проф. д.ик.н. инж. К. Ангелов - каб. 3511А
  Декан на Факултета за френско обучение по електроинженерство

  Доц. д-р И. Николова-Яан
  Заместник-декан на Факултета за германско обучение и промишлен мениджмънт

  Ас. Г. Пенева
  Ас. Г. Пенева - каб. 3608А

   

  НОВАТА ПРОГРАМА ERASMUS +

  ЗА СТУДЕНТИ/ДОКТОРАНТИ ОТ СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ

  По програма Erasmus+ са сключени нови договори за студентска мобилност за студенти и докторанти от Стопанския факултет за обучение и подготовка на дипломна работа/дисертация в университети, посочени по-долу.

  Всеки университет има свои изисквания и документи за прием на Еразъм-студенти /задължителни за попълване и подготовка/, както и фиксирани срокове за предварителна регистрация при тях.

  Обща информация, условия и документи: http://oldweb.tu-sofia.bg/Erasmus/index.html

  По организационни въпроси: г-жа Д. Маргенова, Еразъм офис /каб.1255/

  По академични въпроси – Еразъм-координатора на договора в СФ

  Срокове за подаване на документи за участие в студентска мобилност на студенти/докторанти от СФ:

  • За мобилност през зимен семестър – 15 Април
  • За мобилност през летен семестър – 15 Октомври

   

  Страна – Град – Университет Брой места Краен срок за пълна регистрация в приемащата страна Минимална степен на владеене на езика Еразъм координатор на договора
  1.Austria-Wien
  UAS Technikum Wien
  English-B2 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
  2.Austria-Tirol
  FHS Kufstein
  English-B2 Доц.д-р Л.Гълъбова, каб.3606
  3.Cyprus-Nicosia
  American College
  English-B1 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
  4.Czech Republic-Brno
  Brno University of Technology
  English-B1 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
  5.Denmark-Odense
  University of Southern
  English-C1 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
  6.Denmark-Lyngby
  Technical University
  BSc-Danish
  MSc-English B2
  Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
  7.Spain-Barcelona
  Univeritat Autonoma de Barcelona
  English-B2 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
  8.Spain- A Coruna
  Universidad de A Coruna
  English-B1
  French-B1
  Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
  9.Greece-Athens
  Technological Educational Institute
  English-B2 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
  10.Italy-Milan
  Politechnico di Milano /Campus BOVISA, COMO/
  English-B2 higher Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
  11.Latvia-Riga
  Riga Technical University
  English-B1 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
  12.Lithuania-Vilnius
  VGTU
  English-B2 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
  13.Poland
  West Pomeranian University
  English-B2 higher Доц.д-р Г.Манлиев

   


  Страница 1 от 2