Бъдете част от успешните млади специалисти в икономиката и индустрията!

 

 

 

 

 

На 04.03.2020 г. успешно приключи три годишния проект с австрийската енергийна компания ЕВН за обучение на техни кадри в магистърската програма: „Мениджмънт в електроенергетиката“. Тя се администрира от Стопански факултет, катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ и е със съвместно обучение от преподаватели от Електротехнически факултет. Защитата им беше с участието на гости - представители на работодателя на ЕВН. Всички 10 дипломанта се представиха изключително добре и защитиха своите разработки отлично. Да си пожелаем успех и на следващата група, която очакваме на есен!

---

На 21-ви февруари 2020 г. се проведе тържествено връчване на дипломите за висше образование на випуск 2019 г. Бакалаврите от специалностите „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“ и „Публична администрация“ и магистрите от специалностите „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“, „Публична администрация“, „Мениджмънт в електроенергетиката“ и „Мениджмънт на проекти“ бяха поздравени от ректора на ТУ-София - проф. д.т.н. И. Краловр, и декана на Стопанския факултет - проф. д-р О. Андреев, и групово произнесоха Галилеевата клетва.

---

Заповядайте на XVIII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг '20“, 23-26 юни 2020 г., гр. Созопол, организирана от катедра ИИИМ към Стопанския факултет на ТУ-София.


---

50-годишен юбилей на катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“

На 23 октомври 2019 г. от 10:30 ч. в Библиотечно-информационния център на ТУ-София се състоя тържествено честване на 50-годишния юбилей на катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" към Стопанския факултет. Поканени да участват бяха всички преподаватели, служители, настоящи и завършили студенти и приятели на факултета и катедрата.
В чест на събитието се проведе кръгла маса на тема: „Бъдещето на катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ през погледа на бизнеса, държавата, академичния състав, студентите и докторантите“.
Събитията, съпътстващи честването на юбилея на катедрата, продължиха и на 24 октомври 2019 г. с презентации от представители на бизнеса и провеждането на състезания между студентите на Стопански факултет на ТУ-София по зададени казуси от практиката на различни бизнес организации: ФЕСТО, Джуниър Ачийвмънт България, DRONAMICS, BOR, ESCREO,

---

Уважаеми първокурсници,

Добре дошли в Стопанския факултет и катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ на ТУ-София.

Това е водещата катедра в Стопанския факултет и отговаря за четирите бакалавърски специалности: „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“, „Мениджмънт и бизнес информационни системи“ и „Публична администрация“.

Поздравяваме Ви с избора да се обучавате по най-престижните и елитни специалности, които са основополагащи за успеха на организациите от бизнеса и публичния сектор в условията на съвременната икономика на знанието, кибер-физично общество, интелигентни градове и фабрики!

Изключително се радваме, че ставате част от нашата студентска общност именно в годината, когато катедра ИИИМ чества своя половинвековен юбилей!

Гордеем се с труда и професионализма на нашите преподаватели и с успехите на нашите завършили студенти, които застават начело  на водещи организации в частния и публичния сектор. През тези 50 години катедрата е доказала, че нашите специалности са предпочитани заради високото качество на обучение, високите изисквания към компетенциите на завършващите и положени стандарти в образованието и научните изследвания в индустрията.

Ние имаме традиции в успеха!

Пожелаваме Ви успех в следването и бъдете пример за всички студенти на ТУ-София!

Ръководител катедра ИИИМ

---

На 27 март от 09:30 часа в зала 3503, блок 3, Стопански факултет на Технически университет-София, ще се проведе семинар в рамките на проекта "Европа в моята професия". Основна цел на семинара ще бъде да запознае студентите от професионално направление "Общо инженерство" и младите преподаватели с ролята на Европейския съюз и по-важните директиви, свързани с инженерните професии, както и да представи пред тях възможностите, създадени от европейските фондове и програми за насърчаване на кариерното им развитие.

Като част от непрекъснатия стремеж за осигуряване на нови перспективи и подобряване качеството на обучение на студентите и преподавателите от тези специалности на тях сега ще им се предостави възможност да се запознаят подробно с програмата за мобилност "Erasmus +" и с други подобни програми, както и с условията за професионална реализация в държавите от Европейския съюз. На семинара ще присъстват гост-лектори и студенти, които са се възползвали от възможностите, които им предлагат част от програмите, и ще представят на аудиторията своите лични впечатление и опит, както и ценни съвети за организацията и подготовката на необходимите документи.

https://www.eumypro.eu/

---

На 21.03.2019 г. катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" организира за студентите от специалност "Мениджмънт в електроенергетиката", както и за всички, които се интересуват от регулиран и свободен електроенергиен пазар, провеждането на лекция с гост-лектор маг.ик. Анжела Тонева, Изпълнителен директор на "Енерго-Про Варна". Лекцията, която г-жа Тонева изнесе пред студентите и предизвика интерес от тяхна страна, бе на тема: "Регулаторна теория. Ценово регулиране".

---

 

4 курс, СУ, 68 група, 2020 г.

---

Габриела Георгиева, Татяна Методиева, Миглена Паничарова и Незиха Маджирова от спец. „Публична администрация“ участваха с научни доклади в XVI Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг '18“, която се проведе от 24-27.06.2018 г. в гр. Созопол.

---

снимка Център "Кариера и възпитаници" на ТУ-София

Ректорът на ТУ-София проф. дтн инж. Г. Михов връчи официално грамоти на Николета Дачева и Десислава Чакалова от спец. "Стопанско управление" на Стопанския факултет за постигнати отлични резултати в обучението в ТУ-София.

---

ЗА НАС В ПРЕСАТА

Стопанският факултет на Техническия университет кани бъдещи студенти с 8 специалности - econ.bg

Стопанският факултет на ТУ-София започва прием за топ специалности - inews.bg

„Индустриален мениджмънт“ в ТУ-София е на I място в категорията си в класацията на МОН - inews.bg

„Стопанско управление“ в ТУ-София - вечно актуалната специалност - inews.bg

„Публична администрация“ в ТУ-София отваря врати и в частния, и в държавния сектор - inews.bg

„Мениджмънт и бизнес информационни системи“ в ТУ-София отваря врати към супер кариера - inews.bg

---

 

Специалност „Мениджмънт и бизнес информационни системи”

„Мениджмънт и бизнес информационни системи” е най-новата специалност на Стопанския факултет при ТУ-София. Целта на специалността е да подготвя управленски специалисти с висше образование, които притежават необходимия набор от съвременни знания и умения в областта на управлението и бизнес информационните системи. Тя е в съответствие с императивите на съвременната икономика на знанието, която предполага все по-голямо използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) във всички бизнес дейности и изисква нови знания и умения за управлението им. Тя е съобразена с нарастващото търсене на специалисти в областта на управлението и приложението на ИКТ в бизнеса и гарантира добра професионална реализация.

Компетенциите на специалистите по „Мениджмънт и бизнес информационни системи” отговорят на потребностите на динамичния и технологично бързо разгръщащ се бизнес свят. Обучението се извършва по учебен план и учебни програми, разработени в съответствие с постиженията на водещи европейски и световни университети. То е насочено към развитие на знания и умения както в областта на инженерните науки, така и необходимите за всеки мениджър знания в областта на бизнес управлението. Тази комбинация прави специалността изключително подходяща за съвременната бързо променяща се среда, като подготвя съвременни мениджъри за всички сфери на бизнеса.

Защо да изберете тази специалност?

Защото обществото, бизнесът и ИКТ индустрията имат потребност от Вас и Вие ще получите високо качество на обучение, гарантиращо добра професионална реализация. Това е видно и от стратегия "Европа 2020" за развитието на българската икономика, която извежда като приоритети развитието на новите дигитално-революционни технологии и индустрии.

Специалността е изключително иновативна, нетрадиционна и уникална за България. Тя е както управленски и бизнес-ориентирана, така и високотехнологична, ИТ инженерно-творчески насочена. Перспективите пред специалността се предопределят от нейната универсалност, широкопрофилност, интердисциплинарност, извънредна гъвкавост и избираемост при задълбочаване на специализиращата подготовка.

Специалността формира знания и умения, които биха позволили заемането и успешното изпълнение на ИТ и мениджърски функции в дейността на бизнес организациите. В учебния план са включени курсове, които дават системна подготовка относно управлението на бизнеса, бизнес информационни процеси, тяхното качество и информационна сигурност, пазарите за успешната им реализация, управлението на ИКТ ресурси, процеси и хора, съвременни информационни управленски системи. Богатата теоретична подготовка се допълва с разработването на курсови проекти и дипломна работа с приложна управленска и ИКТ насоченост, които предполагат ИТ решения за повишаване на ефективността на дейността и управлението на бизнес организациите. Студентите, завършили четиригодишния курс на обучение, се дипломират като специалисти с висше образование с професионална квалификация: "Инженер-мениджър".

Какви знания формира бакалавърската степен?

Инженер-мениджърите получават системни знания с теоретико-приложен характер. Обучението се състои в балансиран микс от хронологично и логически подредени задължителни фундаментални дисциплини с общотеоретичен, мениджърски и ИТ характер, както и специализиращи дисциплини с надграждащ характер в областта на мениджмънта на бизнес информационните технологии. Учебното съдържание е изградено в седем блока учебни дисциплини: Информатика и информационни технологии; Икономика; Мениджмънт, Мениджмънт на бизнес информационните технологии; Социално-правни науки; Математика и Чужди езици.

Стремежът на екипа на Стопанския факултет е да отговори по възможно най-добрия начин на изискванията на бизнеса и да предостави на младите хора максимална мобилност и конкурентоспособност на пазара на труда както у нас, така и в чужбина. За тази цел програмата се фокусира върху:

  • Осигуряване на задълбочени знания и практически умения в областта на икономиката и мениджмънта, в т.ч. за мениджмънта на маркетинга, иновациите, производствената дейност, човешките ресурси и финансите;

  • Задълбочаване на знанията в областта на: езиците за програмиране; компютърните мрежи и комуникации; компютърна графика и анимация; интегрирани и интерактивни, мултимедийни и мобилни, интернет и облачни технологии, с цел решаване на специфични бизнес проблеми, в т.ч. мениджмънт на облачни организации и центрове за данни;

  • Запознаване с бизнес приложни елементи от теория на изкуствения интелект, интелигентни методи за бизнес анализи и разузнаване в споделени среди, виртуално прототипиране и среди за реализация, вкл. добавена реалност, с цел постигане на хетерогенни интелигентни системи и платформи за всички аспекти на живота;

  • Придобиване и прилагане на бизнес стандарти на персонално и организационно ниво, вкл. методи за системно моделиране, реинженеринг, симулация, хармонизация, администриране и мениджмънт на ИТ услуги и процеси, както и международни норми и методологии за управление на ИТ услугите;

  • Проектиране на производствени и операционни системи и системи за управление.

Завършилите бакалавърска степен по специалността придобиват следните компетенции:

  • базова математическа подготовка с оглед използването на математически модели в мениджмънта и приложението на бизнес информационните технологии;

  • солидна подготовка в областта на информационните технологии и системи, тяхното приложение в дейността на бизнес организациите и при решаване на управленски задачи;

  • комплексна подготовка в областта на бизнес информационните технологии и системи, както и тяхното управление;

  • задълбочена икономическа и управленска подготовка, разширена правна, специализирана хуманитарна и езикова подготовка.

Какви възможности се откриват пред студентите по време на тяхното следване?

Академичният състав на водещия специалността Стопански факултет се стреми да създаде академичен дух и атмосфера, гарантиращи висока степен на овладяване на учебния материал по време на следването. Студентите придобиват знания и практически умения за самостоятелна професионална работа и за работа в екип чрез съвместна дейност по курсови задачи и проекти със своите колеги и преподаватели. В трети и четвърти курс те имат възможност да се включват в редица бизнес проекти на Стопанския факултет с управленска и иновационна насоченост. В модерни лаборатории и компютърни зали се усвояват съвременни знания по ИТ мениджмънт, с които малко университети в страната могат да се похвалят.

Добре развитата мрежа от контакти на факултета с бизнеса дава възможност за провеждане на стажове и практики. В допълнение на стажантските програми част от дипломантите имат възможност да разработват дипломните си проекти в реални условия и с реални задачи. Ежегодно на студентите се предлага възможност да участват в научни конкурси, конференции, специализирани обучения и стажове както в страната, така и в чужбина.